ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

rys 1

ZÁRUKA NA VYBAVENÍ V NABÍDCE
3gon Positioning s.r.o.

1. Garant zajišťuje kvalitní a efektivní provoz zařízení, pokud je používáno v souladu se svým určením, za provozních podmínek uvedených v návodu k obsluze zařízení.

 • Záruka se vztahuje na vady zařízení/náhradních dílů způsobené vadami materiálu, vadnou konstrukcí nebo vadami montáže.
 • Poskytovatel záruky poskytuje uživateli standardní záruku po dobu podle tabulky záručních lhůt 3gon Positioning počínaje datem prodeje.
 • Totální stanice a teodolity značek Topcon a Sokkia se záruční dobou delší než 12 měsíců musí být každých 12 měsíců servisovány v servisu autorizovaném výrobcem. Pokud tak neučiníte, záruka po 12 měsících zanikne. Kontrola musí být provedena před koncem každých následujících 12 měsíců. Doba používání se počítá od data nákupu na dokladu o koupi (faktura nebo účtenka).
 • Závady uznané v rámci záruky budou bezplatně opraveny autorizovaným servisním střediskem v co nejkratší době, nejdéle však do 14 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zařízení doručeno k opravě. V odůvodněných případech může být doba opravy prodloužena.
 • Opravy, které jsou běžnou provozní údržbou, např. kontrola, oprava, kalibrace, se nepovažují za záruční opravu.
 • Opravy se provádějí v sídle ručitele nebo v místech určených ručitelem.
 • Volba způsobu odstranění vady náleží ručiteli.
 • Na příslušenství včetně baterií, akumulátorů, kabelů, držáků, nabíječek atd. se vztahuje záruka 3 měsíce.
 • Neoprávněné reklamace budou uživateli účtovány podle platných cen.
 • Záruční opravy se provádějí pouze na základě dokladu o koupi obsahujícího sériové číslo. (NUTNÁ PODMÍNKA)
 • V rámci záruky neodpovídá ručitel za následky vad, tj. za škody způsobené osobám, zničení jiného majetku, ušlý zisk atd.

2. Záruka neplatí, pokud se zjistí, že byly překročeny normy pro používání zařízení, došlo k poškození v důsledku používání zařízení v rozporu s návodem k obsluze, k mechanickému poškození, uživatel provádí opravy svépomocí nebo v neautorizovaných dílnách.

3. Odpovědnost ručitele ze záruky za skryté vady zboží je v souladu s občanským zákoníkem.

4. Ve věcech neupravených touto dohodou se použijí ustanovení občanského zákoníku.

5.  Veškeré spory, které mohou vzniknout při plnění této smlouvy, se strany pokusí vyřešit smírně, a v případě nemožnosti jejich vyřešení soudní cestou u soudu příslušného pro ručitele.

6. V případě potřeby záručního servisu se obraťte na prodejce nebo přímo na 3gon Positioning:

     e-mail: obchod@3gon.eu
     tel. +420 608 678 914