Pobieranie pliku

Aby pobrać plik należy zapisać się do naszego newslettera. Zostaw mail a będziesz na bieżąco informowany o produkcie

Souhlasím s podmínkami webové stránky 3gon Positioning s.r.o.

Zeptejte se na produkt

Kontaktujte nás za účelem získání informací o ceně, dostupnosti a detailních vlastnostech tohoto produktu.

Produkt:
Všechna pole jsou povinná

Financování

Kontaktujte nás za účelem získání informací o alternativních zdrojích financování, jako je leasing nebo úvěr.

Produkt:
Všechna pole jsou povinná

Obchodní podmínky

PODMÍNKY SLUŽBY
3GON POSITIONING S.R.O.

 1. Zákazník předávající zařízení k opravě je povinen specifikovat druh opravy a popsat poškození, které má být opraveno. Měl by být rovněž uveden způsob vyzvednutí technologie (odeslání zákazníkovi nebo doručení do kanceláře k osobnímu odběru).
 2. Společnost 3gon Positioning s.r.o. neodpovídá za data zanechaná na paměťových  médiích instalovaných v zařízení nebo dodaných se zařízením.
 3. Dokladem opravňujícím k záruční opravě je doklad o koupi se sériovým číslem technologie.
 4. Služby uvedené v ceníku typických servisních zakázek (včetně kalibrace, kontroly, diagnostiky a vyhodnocení) nevyžadují schválení zákazníkem. Dodání zařízení pro takovou službu se rovná převzetí nákladů.
 5. V případě zrušení služby nebo neakceptování nabídky služby do 30 dnů ode dne jejího předložení zákazníkovi bude zákazníkovi účtována cena za diagnostiku závady, nabídku opravy a dopravu v souladu s ceníkem služby.
 6. V případě zákazníka, který není spotřebitelem, představuje nevyzvednutí zařízení do 90 dnů od data předložení odhadu služeb opuštění s úmyslem zbavit se vlastnictví. V takovém případě přechází vlastnictví zařízení na společnost 3gon Positioning s.r.o. a zákazník se vzdává jakýchkoli nároků vůči společnosti 3gon Positioning s.r.o.
 7. Ve věcech, na které se nevztahují výše uvedené podmínky, se použijí ustanovení občanského zákona.

ZÁRUKA NA VYBAVENÍ V NABÍDCE


1. Garant zajišťuje kvalitní a efektivní provoz zařízení, pokud je používáno v souladu se svým určením, za provozních podmínek uvedených v návodu k obsluze zařízení.

 • Záruka se vztahuje na vady zařízení/náhradních dílů způsobené vadami materiálu, vadnou konstrukcí nebo vadami montáže.
 • Poskytovatel záruky poskytuje uživateli standardní záruku po dobu podle tabulky záručních lhůt 3gon Positioning počínaje datem prodeje.
 • Totální stanice a teodolity značek Topcon a Sokkia se záruční dobou delší než 12 měsíců musí být každých 12 měsíců servisovány v servisu autorizovaném výrobcem. Pokud tak neučiníte, záruka po 12 měsících zanikne. Kontrola musí být provedena před koncem každých následujících 12 měsíců. Doba používání se počítá od data nákupu na dokladu o koupi (faktura nebo účtenka).
 • Závady uznané v rámci záruky budou bezplatně opraveny autorizovaným servisním střediskem v co nejkratší době, nejdéle však do 14 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zařízení doručeno k opravě. V odůvodněných případech může být doba opravy prodloužena.
 • Opravy, které jsou běžnou provozní údržbou, např. kontrola, oprava, kalibrace, se nepovažují za záruční opravu.
 • Opravy se provádějí v sídle ručitele nebo v místech určených ručitelem.
 • Volba způsobu odstranění vady náleží ručiteli.
 • Na příslušenství včetně baterií, akumulátorů, kabelů, držáků, nabíječek atd. se vztahuje záruka 3 měsíce.
 • Neoprávněné reklamace budou uživateli účtovány podle platných cen.
 • Záruční opravy se provádějí pouze na základě dokladu o koupi obsahujícího sériové číslo. (NUTNÁ PODMÍNKA)
 • V rámci záruky neodpovídá ručitel za následky vad, tj. za škody způsobené osobám, zničení jiného majetku, ušlý zisk atd.

2. Záruka neplatí, pokud se zjistí, že byly překročeny normy pro používání zařízení, došlo k poškození v důsledku používání zařízení v rozporu s návodem
k obsluze, k mechanickému poškození, uživatel provádí opravy svépomocí nebo v neautorizovaných dílnách.

3. Odpovědnost ručitele ze záruky za skryté vady zboží je v souladu s občanským zákoníkem.

4. Ve věcech neupravených touto dohodou se použijí ustanovení občanského zákoníku.

5.  Veškeré spory, které mohou vzniknout při plnění této smlouvy, se strany pokusí vyřešit smírně, a v případě nemožnosti jejich vyřešení soudní cestou
u soudu příslušného pro ručitele.

Každý z našich zákazníků získá v rámci zakoupeného zařízení přístup k naší technické podpoře, kterou zajišťují naši pracovníci technické podpory.

Již více než 30 let Vás podporujeme při řešení Vašich úkolů v oblasti měření. Za tu dobu se nám podařilo zodpovědět statisíce dotazů a vyřešit tisíce problémů. Stále jsme zvědaví na nové výzvy, které nás čekají.

Nejdůležitější je pro nás Vaše spokojenost.

V rámci naší podpory připravujeme výukové programy, návody a videa. Připravili jsme také program pro generování zpráv z měření pomocí přijímačů GNSS, který splňuje požadavky středisek geodetické dokumentace – zvláště pro katastr nemovitostí. Průběžně připravujeme software tak, aby odpovídal požadavkům zákona a vyhlášek, jako je nový model geoidu. Snažíme se pomáhat, podporovat a
předcházet problémům, které vznikají při každodenní práci se zařízeními námi nabízených značek.

Přihlásit se k odběru newsletteru